Přeskočit na obsah

Následující informace poskytují přehled o tom, jaké vaše osobní údaje můžeme shromažďovat
prostřednictvím našich webových stránek www.vyvojar.yunextraffic.cz (dále jen „webové
stránky
„), jak tyto údaje zpracováváme a jaká jsou vaše práva v souvislosti s tímto
zpracováním. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s obecným nařízením o ochraně
osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „GDPR”) a dalšími příslušnými právními předpisy.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Yunex, s.r.o., se sídlem Siemensova 2715/1, Stodůlky,
155 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 099 62 638, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 345476 (dále jen „Yunex Traffic“).

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím následujících kontaktních údajů:
Email: privacy.brno@yunextraffic.com

Kategorie osobních údajů a účely jejich zpracovávání

Prostřednictvím našich webových stránek máte možnost nás kontaktovat e-mailem nebo
prostřednictvím našeho formuláře.

Jaké z vašich údajů budeme shromažďovat?

Pokud budete Yunex Traffic kontaktovat skrze webový formulář, případně se skrze něj
ucházet o místo, uložíme si vaši zprávu s veškerými přílohami a informacemi, které v ní
uvedete. Stejně tak osobní údaje ve vaší žádosti nebo jiných dokumentech, které nám pošlete
nebo předáte – ať už prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře na webové stránce,
osobně nebo jakkoli jinak.
Zejména se jedná o kontaktní informace – např. jméno, bydliště, datum narození, e-mailová
adresa a telefonní číslo. Nezbytné jsou také informace, které nám umožní vyhodnotit vaši
žádost a rozhodnout o dalším průběhu výběrového řízení. Patří k nim například informace
o vašem vzdělání, odborné kvalifikaci a profesních zkušenostech.

Pokud nám prostřednictvím webových stránek udělíte souhlas se zasíláním newsletterů a
jiných marketingových sdělení, uložíme si vaše následující osobní údaje:
– Jméno a příjmení
– Kontaktní údaje – emailová adresa a telefonní číslo

Při návštěvě naší webové stránky o vás dále automaticky budeme shromažďovat určité
informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naši webovou stránku,
informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka.
Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj.
např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte.

Jak budeme shromažďované údaje používat a pro jaké účely? Jaký je právní základ pro zpracování a jak dlouho budeme údaje uchovávat?

1) Náborový proces 

Pokud se ucházíte o pracovní místo u nás, vaše osobní údaje budeme používat pro účely
náborového procesu, hlavně pro posouzení vaší žádosti, provádění pohovorů, případných
zkoušek apod.
Zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem je založeno na právním důvodu ve smyslu
článku 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, který umožňuje zpracování vašich osobních údajů
v rozsahu nezbytném pro provedení kroků, které je třeba učinit před uzavřením pracovního
poměru.
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu trvání náborového procesu. V případě, že
budete během náboru úspěšní a uzavřeme s vámi pracovní smlouvu, budeme vaše osobní
údaje dále uchovávat pro potřeby pracovního poměru a plnění souvisejících zákonných
povinností (k tomu vám budou poskytnuty zvláštní zásady zpracovávání osobních údajů pro
zaměstnance). V případě, že nebudete během náboru úspěšní, budeme uchovávat vaše
osobní údaje jen za předpokladu, že se rozhodnete nám udělit váš souhlas pro případ
ucházení se o zaměstnání na obdobné pracovní pozici u nás v budoucnu, jinak vaše osobní
údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud nebude existovat jiný právní důvod a
legitimní účel pro jejich další zpracování.

2) Databáze potenciálních zaměstnanců společnosti Yunex Traffic 

Pokud nám dáte svůj výslovný souhlas, povedeme vaše osobní údaje ve své databázi
potenciálních zaměstnanců. Především jde o váš životopis.
Zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem je založeno na vašem souhlasu ve smyslu
článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Údaje budeme využívat jen po dobu trvání vašeho
souhlasu. Ten můžete kdykoliv jednoduše odvolat – stačí napsat e-mailovou zprávu na
adresu privacy.brno@yunextraffic.com. Nemáte žádnou právní povinnost nám tyto údaje poskytnout. 

3) Aktivity v oblasti personálního marketingu

Pro účely aktivit v oblasti personálního marketingu budeme používat jen vaše základní
kontaktní údaje, především jméno a e-mailovu adresu. Vaše osobní údaje budeme používat
pro aktivity v oblasti personálního marketingu jen s vaším výslovným souhlasem, který nám
dáte během aktivit na webové stránce.
Pokud od vás tento souhlas dostaneme a údaje nám poskytnete, pak je můžeme používat
k zasílání newsletteru na váš e-mail – zpravidla o práci v Yunex Traffic a také o akcích, které
pořádáme.
Zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem je založeno na vašem souhlasu ve smyslu
článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR a současně § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti. Údaje budeme využívat jen po dobu trvání vašeho
souhlasu. Ten můžete kdykoliv jednoduše odvolat – stačí napsat e-mailovou zprávu na
adresu privacy.brno@yunextraffic.com. Nemáte žádnou právní povinnost nám tyto údaje poskytnout. 
Newsletter vám můžeme zasílat také, pokud jste již stávajícím zákazníkem Yunex Traffix, a to
ve vztahu k vlastním obdobným výrobkům nebo službám.
V takovém případě je zpracování vašich osobních údajů založeno na našich oprávněných
zájmech ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Údaje budeme využívat jen po
dobu trvání našeho oprávněného zájmu s takovým zpracováním.

4) Vyřizování vašich dotazů a žádostí

Kromě výše uvedeného také můžeme vaše osobní údaje zpracovávat k zodpovězení vašich
dotazů a vyřizování žádostí, které jsme obdrželi e-mailem nebo prostřednictvím našeho
formuláře na webových stránkách.
Pokud se žádost týká předsmluvních opatření nebo existující smlouvy s námi, je právním
základem plnění smlouvy a provádění předsmluvních opatření ve smyslu článku 6 odst. 1
písm. b) GDPR. V jiných případech je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro
oprávněné zájmy společnosti Yunex Traffic ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.
Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly
shromážděny. V souvislosti s vašimi dotazy se tak zpravidla děje v okamžiku, kdy okolnosti
naznačují, že konkrétní záležitost byla definitivně zpracována.

5) Ochrana oprávněných zájmů společnosti Yunex Traffic 

Vaše osobní údaje případně také můžeme používat k tomu, abychom zabránili potenciálním
soudním řízením, která by proti nám mohla být zahájena. A také abychom ochránili svá práva
a oprávněné zájmy (zejména před soudy) související s účelem, pro který jsme údaje
zpracovávali a který je stanoven v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
Zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro oprávněné zájmy
společnosti Yunex Traffic ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Pro tento účel
můžeme údaje zpracovávat po dobu odpovídající příslušným promlčecím lhůtám, a to
maximálně do jedenácti let od data, kdy začne běžet poslední promlčecí lhůta. Tato lhůta se
přeruší v případě, že vůči nám uplatníte jakýkoliv nárok týkající se příslušného účelu
zpracování vašich osobních údajů až do konečného rozhodnutí soudu příslušného
v předmětné věci.

6) Zajištění fungování a ochrany našich webových stránek

Údaje, které jsou automaticky shromažďovány na našich webových stránkách zpracováváme
zejména za účelem zajištění bezproblémového fungování webových stránek, vyšetřování
případů zneužití nebo podvodů, analýzy problémů v síti, jakož i hodnocení bezpečnosti a
stability systému.
Zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro oprávněné zájmy
společnosti Yunex Traffic ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Tato data jsou
obvykle zpracovávána nejdéle po dobu 365 dnů a následně jsou smazána.

Příjemci

Vaše osobní údaje specifikované výše mohou být předávány následujícím třetím stranám:

Některé z výše uvedených třetích stran mají sídlo mimo Evropskou unii, a tudíž mohou být
vaše osobní údaje předávány mimo Evropskou unii. Společnost Yunex Traffic odpovídá za
vaše osobní údaje, vždy zajišťujeme, aby zůstaly během přenosu chráněny a v bezpečí, a
mimo Evropskou unii předáváme údaje pouze tam, kde je zajištěna odpovídající úroveň
ochrany údajů nebo vhodné záruky podle čl. 44-49 GDPR. Příslušná ochranná opatření, která
používáme k zabezpečení vašich osobních údajů v souvislosti s takovým přeshraničním
předáváním, mají podobu standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí.

Kopii příslušných ochranných opatření si můžete vyžádat prostřednictvím našich kontaktních
údajů uvedených výše.

Kromě toho můžeme vaše osobní údaje použít a zpřístupnit, pokud to považujeme za
nezbytné nebo vhodné: (a) k dodržení právního postupu nebo platných zákonů, což může
zahrnovat i zákony mimo zemi vašeho bydliště; (b) jak je povoleno platnými zákony, k
odpovědi na žádosti či výzvy veřejných a vládních orgánů, což může zahrnovat i orgány mimo
zemi vašeho bydliště.

Vaše práva podle GDPR

Jako subjekt údajů máte veškerá práva podle nařízení GDPR, zejména pak:

  • právo získat od společnosti Yunex Traffic potvrzení o tom, zda jsou vaše osobní údaje
  • zpracovávány. A pokud ano, přístup k osobním údajům a další informace podle článku 15 nařízení GDPR, jako jsou např. účely zpracování, kategorie příslušných osobních údajů a příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jsme osobní údaje sdělili nebo jim je budeme sdělovat;
  • právo na zajištění opravy nepřesností ve vašich osobních údajích podle článku 16 nařízení GDPR;
  • právo na zajištění výmazu osobních údajů za podmínek uvedených v článku 17 nařízení GDPR. Např. v případě, že osobní údaje už pro nás nejsou nezbytné v souvislosti s účely, pro které jsme je shromáždili nebo je zpracovávali;
  • právo na zajištění omezení zpracování za podmínek uvedených v článku 18 nařízení GDPR, např. pokud zpochybňujete přesnost zpracovávaných osobních údajů;
  • právo na obdržení svých osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturované, běžně používané a strojově čitelné podobě a na převod těchto údajů jinému správci, aniž bychom tomu bránili, za okolností uvedených v článku 20 nařízení GDPR;
  • právo nebýt předmětem rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má účinky týkající se vás nebo se vás podobně významně dotýká; a
  • právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů na základě oprávněných zájmů společnosti Yunex Traffic (ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) nebo proti zpracování těchto údajů pro účely přímého marketingu podle článku 21 nařízení GDPR, domníváte-li se, že jej provádíme protiprávně.

V rozsahu, v kterém je naše zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu,
máte rovněž právo svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost našeho zpracování
založeného na vašem souhlasu před jeho odvoláním.

Uplatňování kteréhokoliv z vašich výše uvedených práv podléhá zákonným podmínkám a, za
určitých okolností, mohou být vaše práva omezena v důsledku zákonných výjimek,
stanovených zejména v čl. 17 odst. 3 a čl. 22 odst. 2 GDPR. Pokud budete mít jakékoliv dotazy
týkající se vašich práv nebo jejich omezení a stejně tak pro uplatnění svých práv se na nás
prosím obraťte na e-mailové adrese: privacy.brno@yunextraffic.com.

Případně můžete také podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u
příslušného úřadu. V České republice je orgánem pro ochranu osobních údajů Úřad pro
ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové
stránky: https://www.uoou.cz.

Další aspekty zpracování údajů

Údaje třetích osob

Pokud nám předáte osobní údaje jakékoliv jiné třetí osoby, zajistěte prosím, abyste je
předávali v souladu s nařízením GDPR. Především daná osoba musí vědět a souhlasit, že nám
její údaje předáte a za jakým účelem.
Naše společnost bude mít oprávnění používat osobní údaje pro účel, ke kterému byly
předány. Zpracování osobních údajů vychází z oprávněných zájmů naší společnosti ve smyslu
článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Bezpečnost údajů

Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou chráněny a v bezpečí. Pro zabránění
neoprávněnému přístupu, zachování přesnosti osobních údajů a zajištění správného použití
osobních údajů jsme zavedli potřebné fyzické, elektronické a řídící procesy.
K vašim osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci společnosti Yunex Traffic, kteří je
potřebují znát, aby je mohli zpracovat. Tyto osoby jsou vázány povinnostmi mlčenlivosti
a pokud je nedodrží, mohou čelit kázeňským opatřením, včetně výpovědi pracovní smlouvy. 

Automatizovaná rozhodování

Neprovádíme žádná automatizovaná rozhodování pouze na základě automatizovaného
zpracování, včetně profilování, které pro vás má právní účinky nebo se vás obdobným
způsobem významně dotýká.

Změny těchto zásad

Je pravděpodobné, že vyvstane potřeba tyto zásady dále měnit a upravovat (např. pokud
budeme pokračovat ve vývoji našich webových stránek a nabídek nebo pokud se změní
právní požadavky). Aktuální Zásady ochrany osobních údajů si můžete kdykoli prohlédnout
zde.

Tato verze zásad platí od 01.06.2023